Třída E

Ve třídě E pracuje Mgr. Olha Tiurkidzhy a Mgr. Tetiana Huz. Personální posilou tříd ukrajinských dětí je dvojjazyčná asistentka Ing. Irina Jiroutová a koordinátorka adaptace a integrace dětí ve škole Ing. Svetlana Chumak.

Třídu tvoří 24 dětí ve věku zpravidla od 5 do 6 let.

Učitelky této třídy se ve své práci zaměřují především na adaptaci dětí na zcela nové prostředí s ohledem na jejich aktuální potřeby, předávání základních a pokročilejších znalostí a dovedností, budování přátelských vztahů a podporu spolupráce. Děti předškolního věku učitelky připravují na vstup do českých ZŠ, komplexně rozvíjí jejich kompetence (rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti, prostorové orientace, hrubé a jemné motoriky apod.), zaměřují se také na grafomotoriku (správný úchop psacího náčiní), postupně prodlužují celky řízené činnosti, budují a upevňují jejich pracovní návyky. Předškoláci jsou seznamováni se základy češtiny pro cizince.

Při vzdělávání využíváme různých forem a metod vzdělávání, nejvíce ale prožitkového a kooperativního učení, učení hrou a činností dětí, experimentování, situačního, spontánního sociálního učení.

Důležité pro nás je, aby se děti do školky těšily a nevnímaly pobyt ve školce v novém kolektivu jako další stresující událost. Snažíme se dětem vytvořit vstřícné a bezpečné prostředí.