Zápis 2022 pro děti z Ukrajiny

Zápis pro děti z Ukrajiny do mateřských škol v MČ Praha 6 pro školní rok 2022/2023

  • Kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 67/2022 Sb. (Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace);
  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 3 do 6 let;
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34a a 34b školského zákona);
  • Které mají faktický pobyt na území MČ Praha 6;
  • Podmínkou přijetí dítěte je podrobení se stanovenému pravidelnému očkování.

Pro zjednodušení vlastního zápisu lze vyplnit registrační údaje v evidenčním systému MČ Praha 6: jakdoskolky.cz. Potřebné údaje je třeba vyplnit česky a výhradně latinkou.

Termín a místo zápisu (tj. předání vyplněné žádosti, doložení totožnosti dítěte a zákonného zástupce – případně opatrovníka – a místo stávajícího pobytu): 20.6.2022 od 9:00 do 12:00 hodin v Komunitním centru Slunečnice, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registrovanými čísly na vývěsce a webových stránkách příslušné mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu: 21.6.2022 od 10:30 do 11:30 hodin v domovské mateřské škole.

Vyvěšení výsledků zápisu: 21.6.2022 od 12:00 hodin na webu školy, nástěnce.

Vydávání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí: V Komunitním centru Slunečnice 22.6.2022 od 10:00 do 12:00 hodin.