Jak žádat o odklad školní docházky

Jaký je postup v případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky?

Komu mají žádost podat?

Kdo jim k žádosti píše doporučení?

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. Zákonný zástupce se musí dostavit k zápisu k plnění povinné školní docházky do základní školy i v případě, pokud chce požádat o odklad povinné školní docházky. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Tato posouzení může dodat později v průběhu správního řízení o žádosti.

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud je dítěti povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Pokud   byl   dítěti   povolen   odklad   povinné   školní   docházky,   zákonný   zástupce   dítěte  musí  opět   následující  rok  k  zápisu a požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může dítě zapsat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému nebyl povolen odklad povinné školní docházky?  

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání. Dle § 47 školského  zákona  může  být  přípravná  třída zřízena pro děti v posledním roce před zahájením  povinné  školní  docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

 

Zdroj: MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavan

 

Dokumenty ke stažení: