Veřejné zakázky

Vyvěšeno: 5. 3. 2024

 

Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  • Spolupráce s nutričním terapeutem

 

Zadavatel:Mateřská škola Vokovická, příspěvková organizace

Sídlo: Vokovická 860/12, 160 00 Praha 6

IČ: 70920494

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Helena Váňová

Kontaktní osoba: Helena Váňová

Tel.: 739768003

e-mail: reditelkaatmsvokovicka.cz

 

Vymezení předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je spolupráce s nutričním pracovníkem – nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb., který má praxi minimálně 1 rok ve školních zařízeních a splňuje potřebnou kvalifikaci.

 

Objem předpokládaných nákladů: 26.000,-Kč

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

Celkovou cenu včetně DPH a ostatních nákladů za 1 měsíc, při sestavování nutričně vyváženého jídelníčku včetně speciálních diet na celý kalendářní měsíc, 2x měsíčně konzultace s personálem kuchyně. Bližší informace podá Lenka Sejková, vedoucí školní jídelny, tel.: 774067047

 

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium:nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH

 

Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky:

Uchazeč musí prokázat oprávnění k výkonu profese nutričního terapeuta.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“, změna je možná pouze při změně DPH.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.

Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na e-mail: reditelkaatmsvokovicka.cz, nebo datovou schránkou kxp3tr6, nejpozději do 13. 3. 2024, do 12 hodin.

 

Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace:březen 2024 - červen 2024

 

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně 14 dnů od vystavení faktury

Závěrečná ustanovení:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv, do vystavení objednávky.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. Svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka nepodléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne 5. 3. 2024

 

                                                                                        Bc. Helena Váňová v. r.

                                                                                                  ředitelka školy