Veřejné zakázky

Vyvěšeno: 21. 9. 2023

 

Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodávka zboží včetně dopravy

 

Zadavatel: Mateřská škola Vokovická, příspěvková organizace

Sídlo: Vokovická 860/12, 160 00 Praha 6

IČ: 70920494

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Helena Váňová, tel.: 739768003

Kontaktní osoba: Lenka Sejková, tel.: 774068047

e-mail: reditelkaatmsvokovicka.cz

 

Vymezení předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží včetně dopravy.

Doba realizace: 2 roky, od podepsání objednávky

Výše předpokládané hodnoty zakázky: 500.000,-Kč

 

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium: nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH

 

Požadavky na způsob zpracování a předložení nabídky:

Šíře sortimentu: katalog zboží včetně cen s DPH

 

Cena:

  • Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“. 
  • Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání –živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku
  • Nabídková cena bude uvedena v Kč s DPH.
  • V nabídkové ceně musí být specifikován, od jaké výše objednávky je doprava zdarma

Potraviny:

1. rozmezí běžných cen za 1 kg českého hovězího masa (neuvádět akční ceny)

2. rozmezí běžných cen za 1 l českého čerstvého plnotučného mléka

3. rozmezí běžných cen za 1 kg hladké mouky

4. rozmezí běžných cen za 1 l řepkového oleje

5. rozmezí běžných cen za 1 kg čočky Beluga

6. rozmezí běžných cen za 1 kg českých pozdních brambor

7. rozmezí běžných cen za 1 kg celeru (bulvy) VELIKOIST 850+

8. rozmezí běžných cen za 1 kg českých jablek

9. rozmezí běžných cen za 1 kg banánů

 

Kancelářské zboží:

1. rozmezí běžných cen kancelářský papír A4, 80 g, 500 listů

2. rozmezí běžných cen laminovací folie A4, 100 ks, 10le0 µm

3. rozmezí běžných cen zakládacích obalů A4, 100 ks, 40 µm

4. rozmezí běžných cen trojhranných tužek

 

Drogistické zboží:

1. rozmezí běžných cen balení 8 ks toaletního papíru

2. rozmezí běžných cen 2 l Savo Prim dezinfekce pro univerzální použití

3. rozmezí běžných cen jednorázových jednovrstvých papírových ručníků 5x250 ks

4. rozmezí běžných cen 1 l tekutého mýdla

 

Gastro vybavení:

1. Rozmezí běžných cen sklenice 0,2 l

2. Rozmezí běžných cen nerezového dětského příboru (lžíce, vidlička, nůž)

 

Doba dodání: Rychlost dodání objednávky na místo určení

Podmínky reklamace: Konkrétně popis reklamačního procesu

 

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou. Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na e-mail: reditelkaatmsvokovicka.cz, nebo datovou schránkou kxp3tr6, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT“ – Nabídka k VŘ, do 27. 9. 2023, do 12 hodin.

 

Dojde-li k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou uchazeči vždy přizváni. V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

 

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Platební podmínky: splatnost faktury bude minimálně 14 dnů od vystavení faktury

 

Závěrečná ustanovení:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv, do vystavení objednávky.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. Svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva/objednávka nepodléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

 

V Praze dne 21. 9. 2023

      

                                                                                              Bc. Helena Váňová v.r.

                                                                                                  ředitelka školy