Úřední vývěska

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin 2023/2024

V souladu s ustanovením §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že provoz mateřské školy bude v době hlavních prázdnin přerušen od 15. 7. do 31. 8. 2024Prní den nástupu dětí do MŠ je 2.9.2024.

Úplata za předškolní vzdělávání je na měsíc červenec stanovena ve výši 490,-Kč a na měsíc srpen nebude účtována.

 

ÚPLATA ZA předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 je úplata za předškolní vzdělávání v mateřských školách MČ Prahy 6 stanovena v jednotné výši 1.200,-Kč za kalendářní měsíc.

 
Odstranění azbestu ze staré budovy MŠ

Na staré budově MŠ Vokovická již byly zahájeny práce na odstranění azbestových materiálů. Podle informací zaslaných zřizovatelem vše probíhá v souladu s platnou legislativou a se souhlasem hygienické stanice. Na stavbě již proběhla kontrola hygienické stanice. Níže citované vyjádření hygienické stanice je vyvěšeno i na veřejné vývěsce školy.

Dne 31.10.2023 byl podepsán a téhož dne zveřejněn v registru smluv Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ/9/2023 na akci "MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ". Předmětem tohoto Dodatku je zajištění veškerých prací souvisejících s odstraněním azbestu z původního objektu MŠ Vokovická. Zahájení prací bylo podmíněno souhlasným vyjádřením Hygienické stanice.

Dne 10.11.2023 bylo pod č.j.: HSHMP 57873/2023 vydáno vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy k ohlášení prací s azbestem v MŠ Vokovická, konkrétně, potvrzení o tom, že navržená opatření splňují požadavky, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a lze souhlasit se zahájením výše uvedených prací. V souladu s tímto vyjádřením proběhlo vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma napojeného na soustavu odsávacích jednotek s filtrací v rozsahu celého objektu MŠ. Následně byly zahájeny vlastní práce, které zajišťuje 8 odborně a zdravotně způsobilých pracovníků pro práci s azbestem. V průběhu i po dokončení prací, ještě před uvolněním kontrolovaného pásma, budou probíhat kontrolní měření. Výsledky těchto měření budou zapracovány do závěrečné zprávy, která bude bezprostředně po ukončení prací předložena Hygienické stanici. Ukončení prací s azbestem včetně provedení kontrolních měření a zajištění související inženýrské činnosti je předpokládáno v lednu 2024.

Fotografie

Zpráva zveřejněná ve škole dne 4. 9. 2023

Vážení rodiče,

po zahájení demontážních prací a zahájení bouracích prací v objektu MŠ Vokovická byly zjištěny v konstrukcích skryté materiály, které byly vyhodnoceny jako potenciálně nebezpečné s možným výskytem azbestových vláken.Práce byly pozastaveny, a prostřednictvím akreditované laboratoře byl zajištěn odběr vzorků a následný rozbor v laboratoři. Výskyt azbestových materiálů byl potvrzen.

 

Aktuálně probíhá zpracování technologického postupu na odstranění materiálů obsahujících azbest, který bude předán hygienické stanici k odsouhlasení. Následně bude pod dohledem hygienické stanice odbornou firmou zajištěna demontáž a odvoz.

 

Technologický postup odstraňování azbestu bude zpracován v tomto týdnu a následně bude možné z navržených postupu dovodit i časovou náročnost navržených opatření. Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnou legislativou pod dohledem hygienické stanice.

 

Materiály obsahující azbest byly odhaleny po zahájení demontáže opláštění nosných konstrukcí a práce byly ihned zastaveny. K zásahům do materiálů obsahujících azbest nedošlo. K uvolňování azbestových vláken do ovzduší dochází při manipulaci, především lámání, broušení, vrtání apod. Jsou-li materiály skryté v konstrukci, pak se azbestová vlákna do ovzduší neuvolňují. Skutečně se tedy není čeho obávat.

 

S přáním příjemného a bezproblémového zahájení nového školního roku, Mariana Čapková

 

Stávka pracovníků školství dne 27. 11. 2023

Zaměstnanci naší mateřské školy podporují snahy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a připojují se k protestu proti vládním škrtům ve státním rozpočtu na příští rok. Nechceme však, aby se náš protest jakkoli negativně dotkl dětí i jejich rodičů, a proto se do stávky dne 27. 11. 2023 zapojíme jen formou zveřejnění tohoto oznámení.

V den stávky škola bude fungovat bez omezení.

Provoz v době hlavních prázdnin školního roku 2022/2023

Provoz mateřské školy bude v době od 1.7. do 1.9.2023 přerušen. Prní den nástupu do MŠ je 4.9.2023.

Úplata je na měsíc červenec a srpen stanovena na 0,-Kč.

 
Výstavba nové budovy MŠ Vokovická
 
 
 • Více informací a předpokládaný harmonogram výstavby naleznete zde.
Program "Pomoc rodinám s dětmi" - další pokračování (březen - červen)
 • Pro období školního roku 2022/2023 tedy březen – červen se předpokládá pokračování všech již zapojených dětí s možností přihlášek nových zájemců
 • Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období březen – červen 2023 je 31.3.2023
Program "Pomoc rodinám s dětmi" - pokračování
Program "Pomoc rodinám s dětmi"
 
Balíček okamžité pomoci Pražanům
 • materiály k dispozici zde
 • termín přijímání žádostí do 31.10.2022
 

PROJEKTY

 
      šablony OP JAK
 • Zapojení Mateřské školy Vokovická do Operačního programu Jan Amos Komenský, který je spolufinancován Evropskou unií.

 •  
 •  
 • Multikulturní program rozvoje pedagogů Mateřské školy Vokovická
 •  

   
   
 • Naše školka se zapojila do projektu"Bioodpad není odpad"
  Více informací o tomto projektu po kliknutí na níže uvedený obrázek
 •  
 • Naše školka je zapojena do programu "Záhony pro školky", za podpory Městské části Prahy 6