Montessori principy

Motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Základním výchovným prostředkem je svobodně volená činnost, která vychází z potřeb dítěte, není vnucována zvenčí. V jejím průběhu dochází ke koncentraci pozornosti. Prostředí školky pouze podněcuje volbu žádoucí činnosti tím, že je pro dítě optimálně připravené, respektuje jeho spontánní vývoj. Výběr materiálu a metod se podřizuje psychickým projevům dítěte. Pouze při splnění všech těchto podmínek můžeme získat elementární schopnosti svobodného jednání.

Principy Montessori:

 • Podpora činnosti dítěte
 • Nenapomínání, absence trestů
 • Neautoritativní, nenátlakový přístup
 • Učitel jako facilitátor, průvodce dítěte
 • Užití materiálů a pomůcek s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte
 • Přiměřené užití uznání, snaha o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách
 • Posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí
 • Princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit)
 • Dítě aktivně přispívá ke konstrukci svého vzdělání
 • Možnost volby materiálů a pracovního místa
 • Chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení učiva
 • „Připravené prostředí“ v Montessori třídě beroucí v potaz vývoj žáků a jejich schopnosti

(převzato z Wikipedia)