Informace ze zákona

1. Název: Mateřská škola Vokovická, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace Hlavního města Prahy, zapsána v Rejstříku škola a školských zařízení, zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí je školní družina.
3. Organizační struktura: Organizační struktura
4. Kontaktní spojení: Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Vokovická 860/12
Praha 6 - Vokovice
160 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Vokovická 860/12
Praha 6 - Vokovice
160 00
4.3 Úřední hodiny: středa :10:00 - 12:00
Kancelář školy: na adrese úřadovny
4.4 Telefonní čísla:

Ředitelna: 739 768 003 (ředitelka)
Odhlašování jídla: 737 541 321 (hospodářka)

4.5 Číslo faxu: není k dispozici
4.6 Adresa internetové stránky: www.msvokovicka.cz
4.7 Adresa e-podatelny: ID datové schránky: kxp3tr6
4.8 Další elektronické adresy: reditelkainfoatmsvokovicka.cz (@msvokovicka.cz)
5. Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 171 303 831 / 0300
6. IČ: 70 92 04 94
7. DIČ: nejsme plátci DPH
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: školní vzdělávací program
školní řád
rozpočet
formuláře
8.2 Rozpočet Střednědobý výhled rozpočtu
9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

  • telefonicky
  • osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis
10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.

Ochrana osobních údajů: Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v sídle organizace.

11. Opravné prostředky: Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – MHMP prostřednictvím ředitelky školy.
12. Formuláře: Souhlas s vyzvedáváním dětí
13. Popisy postupů - návody
pro řešení životních situacích:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz

14.2 Vydané právní předpisy:

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde
16. Licenční smlouvy V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.:
 

Kontakt:

Mateřská škola Vokovická, příspěvková organizace
Vokovická 860/12
160 00 Praha 6 - Vokovice